Begroting 2019

Grondbeleid

Visie grondbeleid

In het programma Wonen & Ondernemen is aangegeven dat gemeente Koggenland wil voorzien in de huisvesting van de eigen woningbehoefte. Maar ook wil voorzien in ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Structuurvisie.

Via het gemeentelijk grondbeleid initieert en faciliteert gemeente Koggenland  ruimtelijke ontwikkelingen om zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod (woningen, bedrijfsruimte, voorzieningen) te realiseren.