Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

incidentele lasten:

Programma / omschrijving

Beleidsveld

2019

2020

2021

2022

Dienstverlening & Bestuur

Inzetten op terugdringen drugsgebruik jeugd

Openbare orde & veiligheid

€ 10

Bedrijfsvoering/Loonsom

Bedrijfsvoering

€ 311

Ondernemerspeiling

Algemeen bestuur

€ 20

Inzetten op verbetering imago

Algemeen bestuur

€ 50

Totaal incidentele lasten D&B

€ 391

€ -

€ -

€ -

Welzijn & Zorg

implementatie sportnota

Sport, recreatie & sportacc.

€ 3

herinrichting peuterbad

Sport, recreatie & sportacc.

€ 16

inkoopstrategie sociaal domein

Zorg & voorzieningen

€ 100

dementievriendelijke gemeente

Zorg & voorzieningen

€ 8

Scholenbouw Avenhorn- De Goorn

Jeugd 0-23 jaar

€ 13.000

Totaal incidentele lasten W&Z

€ 127

€ -

€ 13.000

€ -

Wonen & Ondernemen

invoering omgevingswet

Omgevingstaken

€ 550

aanpassingen verkeerlawaai

Omgevingstaken

€ 246

grondverwerving van Provincie N23

Openbare ruimte

€ 125

regionale bijdrage N23

Openbare ruimte

€ 250

bomenbeleidsplan

Openbare ruimte

€ 25

inriching Werf Obdam/brandweer

Openbare ruimte

€ 25

Onderzoek effectieve huisvesting buitendienst*

Openbare ruimte

€ 25

Totaal incidentele lasten W&O

€ 1.221

€ -

€ -

€ -

Totaal incidentele lasten

€ 1.739

€ -

€ 13.000

€ -

Dienstverlening & Bestuur

Inzetten op terugdringen drugsgebruik jeugd

Openbare orde & veiligheid

€ 10

Bedrijfsvoering/Loonsom

Bedrijfsvoering

€ 311

Inwoner en ondernemerspeiling

Algemeen bestuur

€ 20

Inzetten op verbetering imago

Algemeen bestuur

€ 50

mutatie algemene reserve

Algemene dekkingsmiddelen

€ 1.012

mutatie reserve bovenwijkse voorzieningen

Algemene dekkingsmiddelen

€ 250

mutatie reserve sociaal domein

Algemene dekkingsmiddelen

€ 100

Scholenbouw Avenhorn- De Goorn

Algemene dekkingsmiddelen

€ 13.000

Totaal incidentele baten D&B

€ 1.753

€ -

€ 13.000

€ -

Wonen & Ondernemen

omgevingstaken

Omgevingstaken

€ 80

€ 35

€ 20

€ 20

Totaal incidentele baten W&O

€ 80

€ 35

€ 20

€ 20

Totaal incidentele baten

€ 1.833

€ 35

€ 13.020

€ 20

* conform het aangenomen Amendement 2 vervalt het onderzoek naar effectieve huisvesting van de buitendienst.