Begroting 2019

Baten en lasten cf BBV

cijfers x € 1.000

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

V/N

Programma Dienstverlening & Bestuur (*)

€ 9.889

€ 12.683

€ 2.794

N

Programma Welzijn & Zorg

€ 3.555

€ 17.952

€ 14.396

N

Programma Wonen & Ondernemen

€ 8.515

€ 16.569

€ 8.055

N

Algemene dekkingsmiddelen

€ 28.778

€ 28.778

V

Overhead

€ 1.672

€ 7.482

€ 5.810

N

Heffing VPB

€ -

Bedrag onvoorzien

€ -

€ -

€ -

saldo van baten en lasten

€ 52.409

€ 54.686

€ 2.276

N

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

€ 935

€ -

€ 935

V

Programma Welzijn & Zorg

€ 1.341

€ 651

€ 690

V

Programma Wonen & Ondernemen

€ 1.296

€ 542

€ 754

V

(*) is saldo excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien.