Begroting 2019

Aanbiedingsbrief

Met de aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019 biedt het college van burgemeester en wethouders deze Programmabegroting aan de gemeenteraad.

Bekijk de aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019 (pdf, 132 KB)

In deze aanbiedingsbrief (raadsvoorstel) informeert het college de gemeenteraad op hoofdlijnen over de plannen voor 2019 én over de financiële stand van zaken.

Ook bevat de aanbiedingsbrief de voorstellen waarover het college een besluit van de gemeenteraad vraagt.

De plannen voor 2019
Aan de hand van zes thema’s worden de plannen toegelicht in de programmabegroting.

De thema’s zijn:

Financiële stand van zaken
De Programmabegroting, waarin alle plannen financieel zijn vertaald, sluit met een financieel voordeel van € 101.340,-- . Dit is het begrotingsoverschot.

Op basis van de informatie die we nu hebben is er ook vooruitgekeken naar de jaren 2020-2022. Indien er niets wijzigt neemt het begrotingsoverschot toe naar een bedrag van ruim 1.2 miljoen euro. Uiteraard betreft het ook hier een prognose. De ervaring leert dat de meerjarenbegroting (zoals deze genoemd wordt) aan grote veranderingen onderhevig is. Dit kan door lokale ontwikkelingen worden veroorzaakt, maar vooral ook de inkomsten van de Rijksoverheid hebben hier grote invloed op.

Besluitvorming
De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting in een aantal vergaderingen. Deze zijn op maandag 29 oktober (Het Gesprek) en op maandag 5 november (Debat en Besluit).