Begroting 2019

Welzijn & Zorg

Wat willen we bereiken 2019

  1. Preventie en voorlichting: Inwoners moeten goed geïnformeerd zijn, zodat zij niet (te) lang wachten met het stellen van een hulpvraag. Hiermee willen we (verergering van) problemen en zorgvragen voorkomen of deze in ernst laten afnemen.
  2. Efficiënt, effectief en experimenterend: Goede resultaten behalen en regeldruk verlagen door ondersteuning anders te organiseren.
  3. Versterken eigen en sociale kracht: De samenleving ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.
  4. Slimmer samenwerken: Samenwerking met en tussen partners in het sociaal domein versterken.

Beleidsvelden van het programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 17.952

32,1 %

Baten

€ 3.555

6,4 %