Begroting 2019

Toevoegingen en onttrekkingen aan / van reserves

Bedragen x € 1.000

Programma/beleidsveld

Rekening 2017

Primaire begroting 2018

Begroting na wijz. 2018

Primaire begroting 2019

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Dienstverlening en bestuur:

algemeen bestuur

€ 3

€ 209

€ 115

bedrijfsvoering

€ 58

€ 96

€ 510

burgerzaken

dekkingsmiddelen

€ 911

€ 471

€ 471

€ 300

openbare orde ca.

€ 10

Welzijn en Zorg:

inkomensvoorzieningen

€ 100

€ 100

Jeugd 0 - 23 jaar

€ 139

€ 923

€ 986

kunst, cultuur ca.

sport, recreatie ca.

€ 105

€ 81

€ 29

zorg en voorzieningen

€ 772

€ 49

€ 546

€ 50

€ 550

€ 651

€ 326

Wonen en Ondernemen:

omgevingstaken

€ 142

€ 51

€ 75

€ 75

€ 796

grondbedrijf

€ 259

€ 75

woningbedrijf

€ 570

€ 570

€ 528

openbare ruimte

€ 74

€ 107

€ 207

€ 500

economie en toerisme

Totaal programma's

€ 1.055

€ 2.637

€ 570

€ 1.298

€ 620

€ 1.654

€ 1.178

€ 3.572

Saldo (voordelig)

€ 1.582

€ 728

€ 1.034

€ 2.393