Begroting 2019

Financiering

Inleiding

Voor de uitvoering van onze ambities zijn financiële middelen nodig. Voor de uitvoering van de financieringsfunctie is het nodig dat er op het juiste moment beslissingen kunnen worden genomen op de geld- en de kapitaalmarkt. Daaraan stelt de wetgever strenge eisen.

Bepalingen omtrent financiering van gemeenten zijn opgenomen in:

  • Gemeentewet
  • Wet Financiering decentrale overheden (Wet FIDO)
  • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (UFDO)
  • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)
  • Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet)
  • Treasurystatuut