Begroting 2019

Berekening Emu-saldo

Bedragen x € 1.000

Nummer

Omschrijving

2019

2020

2021

1.

nadelig exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (bbv. Art 17c)

€ 2.585

€ 243

€ 12.904

2.

afschrijvingen ten laste van de exploitatie

€ 2.815

€ 2.815

€ 2.689

3.

bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

€ 1.457

€ 1.457

€ 1.457

4.

Investeringen in vaste activa die op de balans worden geactiveerd

€ 1.622

€ 1.425

€ 1.456

5 & 6

niet opgenomen, niet van toepassing voor de gemeente Koggenland

7.

Aankoop van gronden en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet in de exploitatie staan)

€ 846

€ 567

€ 580

8.

baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op de exploitatie verantwoord

€ 1.727

€ 1.365

€ 437

11.

verkoop effecten c.q. aandelen

nee

nee

nee

Totaal

€ 945

€ 3.401

€ 10.358

voordeel

voordeel

nadeel

Het begrotingssaldo geeft weer of een overschot of tekort hebben, het begrotingssaldo wordt gepresenteerd als percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Zo wordt de omvang van het begrotingssaldo gerelateerd aan de omvang van de totale economie.  In Europa wordt hiervoor de definitie EMU-saldo gebruikt.
Het EMU saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid, dus rijksoverheid en decentrale overheid. Om te voorkomen dat de overheidsfinanciën ontsporen is in Europa afgesproken dat het EMU-tekort maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product mag zijn.

Het Emu- saldo dient op grond van de BBV regels opgenomen te worden in de begroting en jaarrekening. Het cijfer onderaan de streep geeft aan dat er een overschot aan Emu saldo is bij Gemeente Koggenland. In 2021 is het saldo negatief vanwege de bouw van de Scholenbouw Avenhorn.