Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit geeft aan of een gemeente in staat is om de gevolgen van de financiële risico's op te vangen, zonder dat plannen of de uitvoering daarvan in gevaar komen. De weerstandscapaciteit bestaat uit bedragen die de gemeente beschikbaar heeft, om onverwachte kosten te kunnen betalen.

Het beschikbare weerstandsvermogen zijn de beschikbare bedragen om onverwachte financiële risico's op te vangen, deze zijn:

 

Begroting 2019

Structurele bedragen:

Onvoorziene uitgaven

 €                 -

Budgettaire ruimte

 €            101.340

Ruimte belastingcapaciteit OZB

 €            681.503

 €            782.843

Incidentele bedragen:

Algemene reserves

 €       28.659.879 *

Totaal weerstandscapaciteit

 €       29.442.722

* incl. reserve sociaal domein

Alle financiële risico's die de gemeente loopt worden van te voren ingeschat, de tien risico's met de grootste impact worden aangegeven onder het kopje "Top 10 risico's".

Het totale bedrag van de financiële risico's is de benodigde weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen wordt weergeven met een ratio. Deze wordt berekend door de het bedrag van de totale ingeschatte risico's te delen door de beschikbare bedragen. De ratio geeft aan hoeveel keer de risico's kunnen worden opgevangen.