Begroting 2019

Begroting woningbedrijf 2019

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Rekening

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Huurontvangsten

€ 5.108

€ 5.268

€ 5.259

€ 5.349

€ 5.402

€ 5.456

Vergoedingen

€ 19

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

€ 21

Overige baten

€ 9

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

Boekwinst verkoop woningen

€ 1.145

€ 400

€ 400

€ 400

€ 400

€ 400

Bedrijfsopbrengsten

€ 6.281

€ 5.689

€ 5.680

€ 5.770

€ 5.823

€ 5.877

BEDRIJFSLASTEN

Afschrijvingen

€ 910

€ 967

€ 1.018

€ 1.060

€ 1.060

€ 1.060

Onderhoudslasten

€ 1.381

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

Huurderving leegstand

€ 51

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

€ 35

Huurderving oninbaar

€ 6

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Overige bedrijfslasten:

Belastingen

€ 191

€ 201

€ 204

€ 207

€ 209

€ 209

Verhuurdersheffing

€ 625

€ 682

€ 696

€ 710

€ 717

€ 718

Diverse kosten

€ 105

€ 69

€ 86

€ 86

€ 86

€ 87

Doorberekende uren

€ 310

€ 276

€ 299

€ 299

€ 299

€ 299

Bijdrage Algemene dienst

€ 1.626

€ 1.540

€ 1.481

€ 1.485

€ 1.485

Bedrijfslasten

€ 3.579

€ 5.061

€ 5.083

€ 5.083

€ 5.096

€ 5.098

RENTEPOSTEN

Rentebaten

€ 2

€ 1

€ 1

€ 1

€ 1

€ 1

Rentelasten

€ 1.722

€ 59

€ 56

€ 52

€ 48

€ 48

Negatief renteresultaat

€ 1.720

€ 58

€ 55

€ 51

€ 47

€ 47

Bedrijfsresultaat

voordelig

€ 982

€ 570

€ 542

€ 636

€ 680

€ 732

In het resultaat van het woningbedrijf zijn de effecten van de eigenarenheffing riool en de huurverhoging als gevolg hiervan nog niet meegenomen.