Begroting 2019

Geprognosticeerde balans 2018 - 2021

ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

B2018

B2019

B2020

B2021

B2022

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa:

Gronden en terreinen

€ 6.341

€ 6.341

€ 6.341

€ 5.592

€ 5.591

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding

€ 1.817

€ 1.638

€ 1.285

€ 1.285

€ 1.111

van kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen met een economisch nut overig

€ 56.480

€ 55.464

€ 54.088

€ 52.398

€ 51.188

Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

€ 62

€ 60

€ 58

€ 56

€ 54

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

gemeenschappelijke regelingen / deelnemingen

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

Overige langlopende geldleningen u/g

€ 2.681

€ 2.681

€ 2.681

€ 2.681

€ 2.681

Overige uitzettingen > 1 jaar

€ -

Bijdrage aan activa van derden

€ -

Voorraden

Grond en hulpstoffen:

Niet in exploitatie genomen gronden

€ -

€ -

€ -

€ -

€ -

onderhanden werk, gronden in exploitatie

€ -1.388

€ -2.269

€ -3.067

€ -2.899

€ -2.899

onderhanden werk, overig

€ 24

€ 29

€ 32

€ 6

€ 6

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Vordering op openbare lichamen

€ 1.524

€ 1.279

€ 1.043

€ 1.282

€ 1.201

Overige vorderingen

€ 931

€ 879

€ 858

€ 889

€ 875

Overige uitzettingen

€ -

€ 250

€ 250

€ -

€ 950

Liquide middelen

Kassaldi

€ 3

€ 3

€ 3

€ 3

€ 3

Banksaldi

€ -

€ -

€ 100

€ -

€ 250

Overlopende activa

€ 5.345

€ 2.926

€ 3.709

€ 3.714

€ 2.306

PASSIVA

(bedragen x € 1.000)

B2018

B2019

B2020

B2021

B2022

Eigen vermogen:

Algemene reserves

€ 25.059

€ 23.916

€ 24.459

€ 25.042

€ 25.681

Overige bestemmingsreserves

€ 20.226

€ 18.784

€ 17.995

€ 4.479

€ 3.963

Resultaat algemene dienst na bestemming

€ -

€ 86

€ 558

€ 916

€ 1.252

Resultaat woning bedrijf

€ -

Voorzieningen:

Onderhoudsvoorzieningen

€ 15.676

€ 15.632

€ 15.349

€ 15.350

€ 15.243

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

€ 63

€ 61

€ 61

€ 61

€ 61

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar:

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken

€ 6.264

€ 5.440

€ 4.616

€ 11.792

€ 10.468

waarborgsommen

€ 310

€ 310

€ 310

€ 310

€ 310

Netto vlottende schuld < 1 jaar:

Kasgeldleningen

€ -

€ -

€ 3.700

€ 1.450

Banksaldi

€ 1.873

€ 844

€ 963

€ 1.227

€ 1.011

Overige schulden

€ 2.037

€ 1.626

€ 1.606

€ 1.221

€ 1.484

Overlopende passiva

€ 2.428

€ 2.700

€ 1.581

€ 1.026

€ 2.510