Begroting 2019

Verbonden partijen

Inleiding

Definitie
Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Is er alleen een financieel óf alleen een bestuurlijk belang? Dan is er geen sprake van een verbonden partij.

Gemeentelijk belang
Een belang van een verbonden partij komt veelal voort uit het publieke belang van de gemeente. De verbonden partij voert dus een publieke taak uit voor de gemeente als verlengt lokaal bestuur. In een aantal gevallen heeft de rijksoverheid de gemeenten verplicht dat een verbonden partij dit belang voor de gemeente uitvoert, zoals de Veiligheidsregio NHN.

Verantwoordelijkheid
De gemeente is en blijft echter verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij uitvoert. Als de uitvoering van de publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen vermindert de (directe) sturing vanuit de gemeente. Verbonden partijen worden immers gezamenlijk door de deelnemende gemeenten aangestuurd.

Bijdrage verbonden partij en risico’s
Met regelmaat moeten we nagaan of de doelstellingen van de gemeente en die van de verboden partij nog gelijk zijn. Het is daarom van belang dat er een beeld is van de bijdrage die de verbonden partij namens de gemeente levert en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Daarbij moeten we letten op de bestuurlijke kant, de organisatorische en financiële risico’s.

De (nieuwe) beleidsontwikkelingen zijn in de paragraaf opgenomen. In deze paragraaf kijken we ook naar de financiële informatie en de risico’s voor de gemeente.

NV Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH) geliquideerd.
De gemeente Koggenland had tot voor kort 147 aandelen in de NV Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH). De aandeelhouders in deze NV hebben medio juni 2017 besloten de NV te liquideren.

Met ingang van 2016 is de NV echter belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en bestaat er geen vrijstelling. Over het ontvangen dividend moet 25% vennootschapsbelasting aan de Belastingdienst worden afgedragen.

De liquidatie wordt momenteel afgewikkeld en met de lagere dividenduitkering als gevolg van de VPB is rekening mee gehouden in de begroting.

Koggenland heeft nu 125.049 aandelen Alliander. De waarde van deze aandelen is op de balans opgenomen. De aandelen zijn niet verhandelbaar, deze moeten in handen blijven van de overheid. De boekwaarde is ongewijzigd.

Totaal overzicht verbonden partijen
In artikel 15 van het BBV is opgenomen wat er in de paragraaf verbonden partijen moet staan. In de paragraaf wordt een onderscheid gemaakt in de volgende verbonden partijen:

  • gemeenschappelijke regelingen
  • vennootschappen en coöperaties
  • stichtingen en verenigingen
  • overige verbonden partijen

Ook dient een lijst van de verbonden partijen te worden opgenomen en welke informatie deze dient te bevatten. Deze informatie bevat minimaal uit:

  • het openbaar belang dat wordt gediend
  • het belang dat de gemeente heeft en de omvang daarvan aan het begin en het einde van het dienstjaar
  • de verwachte omvang van het eigen en vreemde vermogen aan het begin en het einde van het jaar
  • het financiële resultaat
  • de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente
  • de zienswijze op de begroting 2019 van de verbonden partij

Verbonden partij

rek 2017

begr 2018

begr 2019

Gemeenschappelijke regelingen:

€ 6.838.687

€ 7.144.376

€ 7.380.717

Bijdrage Centraal afvalverwijderingsbedrijf

geen

geen

geen

Recreatieschap West-Friesland

€ 116.415

€ 119.250

€ 123.855

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

€ 1.376.554

€ 1.338.302

€ 1.423.206

West-Fries Archief

€ 152.090

€ 153.948

€ 181.987

Ambulancedienst Noord-Holland Noord

€ 5.616

€ 5.616

€ 6.000

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

€ 396.856

€ 409.036

€ 428.482

Shared Service Center DeSom

€ 808.149

€ 836.173

€ 912.100

WerkSaam West-Friesland

€ 3.799.601

€ 4.099.357

€ 4.106.655

Regionale Uitvoeringsdienst

€ 140.901

€ 122.619

€ 137.726

Ondersteuning regionale bestuurlijke samenwerking

€ 42.505

€ 60.075

€ 60.706

Vennootschappen en corporaties:

€ 43.349

€ 47.700

€ 48.600

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

€ 43.349

€ 47.700

€ 48.600

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

geen

geen

geen

Bank Nederlandse Gemeenten

geen

geen

geen

totaal gemeentelijke bijdragen

€ 6.882.036

€ 7.192.076

€ 7.429.317